Pravidlá nakladania s údajmi

Firma EXALOGIC, s.r.o., ako dodávateľ aplikácie LUKUL postupuje pri ochrane osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR), a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Aplikácia LUKUL je viacúčelovou gastroaplikáciou určenou pre reštauračné prevádzky. Môže pracovať v týchto režimoch:

a) LUKUL – mobilný čašník – určený pre obsluhu na objednávanie jedál a nápojov,

b) LUKUL eMenu – bez možnosti objednávania – určený pre zákazníka na prezeranie elektronického jedálneho a nápojového lístka v reštauračnej prevádzke na vlastnom mobilnom zariadení (smartfóne) bez možnosti objednávania,

c) LUKUL eMenu – hosť v reštaurácii – určený pre zákazníka na prezeranie elektronického jedálneho a nápojového lístka v reštauračnej prevádzke na vlastnom mobilnom zariadení (smartfóne) s možnosťou objednania jedál a nápojov v reštaurácii,

d) LUKUL eMenu – donáška – určený pre zákazníka na prezeranie elektronického jedálneho a nápojového lístka na vlastnom mobilnom zariadení (smartfóne) s možnosťou objednania jedál a nápojov na donášku.

V tejto súvislosti firma EXALOGIC, s.r.o., nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ani iné informácie (o aplikáciách, prehliadačoch a zariadeniach, aktivite a polohe zákazníkov vrátane detí, ich hlasové a zvukové informácie a pod.). Za prípadné zhromažďovanie osobných údajov zákazníkov (detí) alebo iných informácií pri prevádzke aplikácie zodpovedajú výlučne jednotliví prevádzkovatelia reštauračných zariadení, ktorí sa pre používanie aplikácie LUKUL rozhodnú.

Privacy policy

In relation to the protection of personal data, EXALOGIC, s.r.o. as the supplier of the LUKUL application, acts in compliance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation – GDPR), and with the Act no. 18/2018 on personal data protection and amending and supplementing certain Acts.

Personal data that we collect

The LUKUL application is a multi-purpose gastro-application intended to be used by restaurant facilities. It can work in the following modes:

a) LUKUL – mobile waiter – designed for waiters to order meals and beverages,

b) LUKUL eMenu – no ordering – designed for guests to read the electronic menu in the restaurant using their own mobile device (smartphone) with no possibility of ordering,

c) LUKUL eMenu – guest in the restaurant – intended for guests to read the electronic menu in the restaurant using their own mobile device (smartphone) with the possibility of ordering meals and beverages in the restaurant,

d) LUKUL eMenu – delivery – intended for customers to read the electronic menu using their own mobile device (smartphone) with the possibility of ordering meals and beverages for delivery.

In this regard, EXALOGIC, s.r.o. does not collect any personal data or other information (about applications, browsers and devices, activities and location of guests/customers including children, their voice and sound information, etc.). Potential collection of personal data about guests/customers (children) while using the application is the sole responsibility of the individual owners of restaurant facilities, who decide to use the LUKUL application.